TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhập mẫu dữ liệu
  • Tìm hiểu một số hàm tính số liệu thống kê trong bảng Excel
  • Giải thích một số kết quả trong bảng tính
Nhấn để bật tiếng
X

Dùng bảng tính để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê

Dùng bảng tính để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 46

Chưa có thông báo nào