TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Số gần đúng
  • Sai số tuyệt đối
  • Ví dụ 4
  • Vận dụng 1
  • Sai số tương đối
  • Số quy tròn
  • Vận dụng 2
  • Xác định số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước
  • Vận dụng 3
Nhấn để bật tiếng
X

Số gần đúng và sai số. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Số gần đúng và sai số

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 699

Chưa có thông báo nào