TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • hiết lập máy tính tính số gần đúng
  • Ví dụ 1 và Vận dụng 1
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng 2
Nhấn để bật tiếng
X

Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê

Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 56

Chưa có thông báo nào