Khoa học tự nhiên 6

  Mục lục bài giảng
  • 01- Mở đầu chủ đề sinh học
  • 02- Tế bào là gì?
  • 03- Hình dạng tế bào
  • 04- Kích thước tế bào
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6 - TẾ BÀO, ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG (SINH HỌC)

Bài 1: Tế bào- Đơn vị cơ sở của sự sống

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 4.371

Chưa có thông báo nào