Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7, 8
  • Ví dụ 9
Bài 3. Cực trị của hàm số (P2) sẽ được mở vào ngày 15/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 3. Cực trị của hàm số (P2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 4.112

Lưu ý: Ở ví dụ 6 thầy tính nhầm y = 5 khi x = 0, các em sửa lại điểm cực tiểu của đồ thị là (0;0) nhé

Chưa có thông báo nào