Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Hàm không chứa tham số
  • Ví dụ
  • Hàm chứa tham số
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 10. Sự tương giao giữa các đồ thị (P1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 5.656

Chưa có thông báo nào