Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Hàm không chứa tham số
  • Ví dụ
  • Hàm chứa tham số
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Bài 10. Sự tương giao giữa các đồ thị (P1) sẽ được mở vào ngày 29/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 10. Sự tương giao giữa các đồ thị (P1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.464

Chưa có thông báo nào