Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ II LỚP 11

Bài 1. Quan hệ song song

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng tổng ôn các kiến thức về Quan hệ song song thông qua hệ thống lý thuyết trọng tâm và các ví dụ minh họa điển hình.

Trao đổi bài (0)

X