Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. HÀM SỐ

Bài 2. Cực trị của hàm số

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 2.737

Chưa có thông báo nào