Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Tiệm cận
  • Hàm số bậc nhất / bậc nhất
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. HÀM SỐ

Bài 6. Tiệm cận - Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hàm bậc nhất/bậc nhất

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 767

Chưa có thông báo nào