Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • VD 1
  • VD 2
  • VD 3
  • VD 4
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. HÀM SỐ

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 613

Chưa có thông báo nào