Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

Chương 1. HÀM SỐ

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

X