Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG 6. MẶT NÓN – MẶT TRỤ - MẶT CẦU

Bài 3. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa
  • 2. Điều kiện để hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp
  • 3. Xác định tâm, bán kính
  • VD 1
  • VD 2
X