Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

Chương 1. HÀM SỐ

Bài 1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Độ dài: 66 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (23)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Tính đơn điệu của hàm số
  • Định nghĩa
  • Tính đơn điệu và đạo hàm
  • VD 1, 2, 3
 • Tính đơn điệu của hs trên 1 đoạn, nửa khoảng
  • VD4
  • VD5
  • VD6
X