Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tích có hướng của hai vecto
  • 2. Tính chất của tích có hướng
  • C/m 4 điểm đồng phẳng
  • Tính S
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 7.PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 2.Tích có hướng của hai vec-tơ

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 195

Chưa có thông báo nào