Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1
  • VD 2, 3
  • VD 4, 5
  • VD 6
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. HÀM SỐ

Bài 3.Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.428

Chưa có thông báo nào