Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

Chương 1. HÀM SỐ

Bài 4.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc ba

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Bài 4,5,6 chung 1 file BTT các em nhé

Trao đổi bài (2)

X