Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG 7.PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 3. Phương trình mặt cầu

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các dạng phương trình mặt cầu
  • VD 1 - 4
  • VD 5, 6
  • VD 7
X