Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ II LỚP 11

Bài 3. Giới hạn hàm số

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng tổng ôn các kiến thức về Giới hạn của hàm số thông qua hệ thống lý thuyết trọng tâm và các ví dụ minh họa điển hình.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Tính I1, I2, I3
  • Tính I4, I5, I6
  • Tính I7
X