Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Khối chóp, khối lăng trụ, hình đa diện, khối đa diện
  • Ví dụ
  • Hai đa diện bằng nhau
  • Ví dụ, phân chia lắp ghép khối đa diện
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 1. Khái niệm khối đa diện

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 1.099

Chưa có thông báo nào