Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 5. Phương trình mũ

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (6)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp 1
  • Phương pháp 2
  • Phương pháp 3
X