Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 8. Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X