Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Dạng 2,TH1
  • Dạng 2, TH2,3
  • Dạng 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 6. Tích phân hàm phân thức hữu tỷ

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 404

Lưu ý: Trong clip cuối cùng, ở dấu "=" thứ 3, thầy có viết nhầm. Các e sửa lại thành \[\frac{3}{2}\int\limits_{ - 1}^0 {\frac{{2x + 2}}{{{x^2} + 2x + 2}}dx} - \int\limits_{ - 1}^0 {\frac{2}{{{x^2} + 2x + 2}}dx} \] nhé

Chưa có thông báo nào