Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 4. Tích phân và phương pháp đổi biến số

Độ dài: 51 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X