Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
  • Ví dụ (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 4. Tích phân và phương pháp đổi biến số

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 688

Chưa có thông báo nào