Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

Chương 4. SỐ PHỨC

Bài 2. Biểu diễn số phức

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X