Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

ÔN LUYỆN HỌC KỲ I LỚP 11

Bài 3. Phương trình lượng giác (P2)

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyêt
  • Ví dụ 1 a,b
  • Ví dụ 1 c,d
  • Ví dụ 2
X