Nền tảng Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Thầy Lưu Huy Thưởng

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 5. Phương pháp tích phân từng phần

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X