Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hô hấp tế bào
  • Quang hợp tế bào
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 7: Hô hấp và quang hợp

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 87

Nội dung bài giảng:

+ Hô hấp tế bào
+ Quang hợp tế bào

Chưa có thông báo nào