Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sự hình thành kiểu hình từ kiểu gen
  • Hệ thống khái niệm cơ bản
  • Bản chất quy luật phân li của menđen
  • Các trường hợp đặc biệt của phép lai một tính trạng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 1: Quy luật phân li

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.951

Nội dung bài giảng:

+ Sự hình thành kiểu hình từ kiểu gen
+ Hệ thống khái niệm cơ bản
+ Bản chất quy luật phân li của menđen
+ Các trường hợp đặc biệt của phép lai một tính trạng

Chưa có thông báo nào