Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hướng động
  • Phân loại hướng động
  • Ứng động
  • Phân loại ứng động
  • Ý nghĩa tính cảm ứng ở thực vật
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 6: Cảm ứng ở thực vật

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.281

Nội dung bài giảng: 

+ Hướng động và phân loại các hướng động
+ Ứng động và phân loại ứng động
+ Ý nghĩa tính cảm ứng của thực vật

Chưa có thông báo nào