Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quần thể ngẫu phối
  • Quần thể cân bằng di truyền
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 2: Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 554

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về quần thể ngẫu phối
+ Quần thể cân bằng di truyền
Chú ý: clip 1, phút 11:46: r+r(r-1)/2 = r(r+1)/2 = r+rC2.

Chưa có thông báo nào