Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • NST giới tính
  • Sự DT lk với giới tính
  • DT ngoài nhân
Bài 6. Di truyền liên kết với giới tính, di truyền ngoài nhân sẽ được mở vào ngày 05/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 6. Di truyền liên kết với giới tính, di truyền ngoài nhân

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 335

Nội dung bài giảng:

+ Đặc điểm NST giới tính
+ Di truyền liên kết với giới tính và các đặc điểm của quy luật
+ Quy luật di truyền ngoài nhân

Chưa có thông báo nào