Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • NST giới tính
  • Sự DT lk với giới tính
  • DT ngoài nhân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 6. Di truyền liên kết với giới tính, di truyền ngoài nhân

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 834

Nội dung bài giảng:

+ Đặc điểm NST giới tính
+ Di truyền liên kết với giới tính và các đặc điểm của quy luật
+ Quy luật di truyền ngoài nhân

Chưa có thông báo nào