Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Vai trò của các nguyên tố khoáng và nguồn cung cấp khoáng
  • Ni-tơ, vai trò sinh lý, chuyển hóa
    • Vai trò sinh lý
    • Qúa trình đồng hóa
    • Nguồn cung cấp N, chuyển hóa N trong đất và cố định N
  • Bón phân hợp lý
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 3: Vai trò các nguyên tố khoáng và dinh dưỡng nitơ

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.297

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát chung về các nguyên tố khoáng
+ Vai trò của các nguyên tố khoáng và các nguồn cung cấp khoáng
+ Ni-tơ, vai trò sinh lý và chuyển hóa ni-tơ
+ Bón phân hợp lý

Chưa có thông báo nào