Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát hô hấp thực vật
  • Vai trò hô hấp với thực vật
  • Cơ chế hô hấp thực vật
  • Hô hấp sáng
  • Quang hợp, hô hấp, môi trường
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 5: Hô hấp ở thực vật

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 879

Nội dung bài giảng

+ Khái quát hô hấp thực vật
+Vai trò hô hấp với thực vật
+ Cơ chế hô hấp thực vật
+ Hô hấp sáng
+ Quang hợp, hô hấp, môi trường

Chưa có thông báo nào