Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát môi trường và các nhân tố sinh thái
  • (Tiếp theo)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 1: Sinh thái học cá thể thích nghi

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 561

Nội dung bài giảng:

+ Môi trường và các nhân tố sinh thái
+ Sự tác động của các nhân tố sinh thái lên sinh vật
+ Ổ sinh thái
+ Sự thích nghi của sinh vật với điều kiên môi trường

Chưa có thông báo nào