Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm
  • Cảm ứng ở các cấp độ tổ chức thần kinh
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 5: Cảm ứng ở động vật

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 520

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm về cảm ứng ở động vật
+ Cảm ứng ở các cấp tổ chức thần kinh

Chưa có thông báo nào