Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Bằng chứng tiến hóa
Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa sẽ được mở vào ngày 25/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 231

Nôi dung bài giảng: 

+ Bằng chứng tiến hóa trực tiếp
+ Bằng chứng tiến hóa gián tiếp

Chưa có thông báo nào