Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • thí nghiệm menden và cơ sở tế bào học
  • Nội dung quy luật phân li độc lập, Phép lai dị hợp nhiều cặp gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 2: Quy luật phân li độc lập

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.665

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm phép lai 2 tính trạng của Menđen
+ Cơ sở tế bào học (giải thích thí nghiệm)
+ Nội dung quy luật phân li độc lập, điều kiện nghiệm đúng
+ Phép lai dị hợp nhiều cặp gen

Chưa có thông báo nào