Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về quần xã và các đặc trưng cơ bản (clip 1)
  • Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 4: Sinh thái học quần xã (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 426

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về quần xã và các đặc trưng cơ bản
+ Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Chưa có thông báo nào