Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Bảo vệ vốn gen loài người
  • Một số vấn đề xã hội của Di truyền học
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 2: Bảo vệ vốn gen loài người và 1 số vấn đề xã hội của DT người

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 511

Nội dung bài gảng:

+ Bảo vệ vốn gen loài người
+ Một số vấn đề xã hội của Di truyền học

Chưa có thông báo nào