Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, phát triển không biến thái, phát triển qua biến thái ở ĐV
  • Các nhân ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở ĐV
  • Điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở ĐV và chất lượng dân số ở người
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 8: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 675

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm, phát triển không biến thái, phát triển qua biến thái ở động vật
+ Các nhân ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
+ Điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật và chất lượng dân số ở người

Chưa có thông báo nào