Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hoc thuyết tiến hóa dac-uyn (clip 1)
  • Học thuyết tiến hóa hiện đại (Clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 2. Học thuyết Đac-uyn và học thuyết tiến hóa hiện đại

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 727

Nội dung bài giảng: 

Học thuyết tiến hóa Đác Uyn và Học thuyết tiến hóa hiện đại;
+ Nguyên nhân tiến hóa
+ Cơ chế tiến hóa
+ Giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi
+ Giải thích sự hình thành loài mới
+ Chiều hướng sinh giới

Chưa có thông báo nào