Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Gen
  • Mã di truyền
Bài 2: Gen và mã di truyền sẽ được mở vào ngày 07/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 2: Gen và mã di truyền

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.083

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo của gen
+ Đặc điểm của mã di truyền
chú ý clip 1, 10p25, thầy nói nhầm sự phiên mã, đúng là "ARN pol bám vào vùng điều hòa của ADN, dùng ADN làm khuôn để tổng hợp lên mARN, sau đó mARN được chuyển ra để tổng hợp protein"

Chưa có thông báo nào