Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa sự sinh trưởng; sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật
    • Yếu tố bên ngoài
    • Yếu tố bên trong
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 7: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (phần 1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 793

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa sự sinh trưởng; sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật

Chưa có thông báo nào