Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Cơ quan quang hợp
  • Cơ chế quang hợp
  • Quang hợp ở các loài thực vật khác
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
  • Quang hợp và năng suất cây trồng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 4: Quang hợp ở thực vật

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 1.305

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quang hợp
+ Cơ quan quang hợp
+ Cơ chế quang hợp ở thực vật C3, C4, CAM
+ Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
+ Quang hợp và năng suất cây trồng

Chưa có thông báo nào