Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Rễ là cơ quan hấp thu nước và muối khoáng
  • Cơ chế hấp thu nước và khoáng
  • Sự vận chuyển các chất vào mạch gỗ
  • Sự vận chuyển các chất trong thân cây
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 1: Sự hấp thu và vận chuyển các chất trong cây

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 4.044

Nội dung bài giảng:

+ Rễ là cơ quan hấp thu nước và muối khoáng
+ Cơ chế hấp thu nước và khoáng
+ Sự vận chuyển các chất vào mạch gỗ
+ Sự vận chuyển các chất trong thân cây

Chưa có thông báo nào