Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • khái quát về các loại diễn thế sinh thái (clip 1)
  • nguyên nhân và ý nghĩa diễn thể sinh thái (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 5: Sinh thái học quần xã (Phần 2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 358

Nội dung bài giảng:

+ khái quát về các loại diễn thế sinh thái
+ nguyên nhân và ý nghĩa diễn thể sinh thái

Chưa có thông báo nào