Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sinh sản vô tính
    • Sự sinh sản vô tính
    • Ứng dụng
  • Sinh sản hữu tính
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 9: Sinh sản ở động vật

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 435

Nội dung bài giảng:

+ Sinh sản vô tính ở động vật
+ Sinh sản hữu tính ở động vật

Chưa có thông báo nào