Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vi sinh vật và môi trường sống
  • Dinh dưỡng và chuyển hóa của VSV
  • Hô hấp và lên men
  • Tổng hợp và phân giải các chất
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 10: Môi trường, các kiểu dinh dưỡng và sự phân giải các chất ở vi sinh vật

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 59

Nội dung bài giảng:

+ Vi sinh vật và môi trường sống
+ Dinh dưỡng và chuyển hóa của vi sinh vật
+ Hô hấp và lên men
+ Tổng hợp và phân giải các chất

Chưa có thông báo nào