Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sinh trưởng của quần thể
  • Tăng trưởng QT VSV
  • Sinh sản của VSV
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 11: Sinh trưởng và các kiểu sinh sản ở vi sinh vật

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 52

Nội dung bài giảng:

+ Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật
+ Tăng trưởng quần thể vi sinh vật
+ Sinh sản của VSV

Chưa có thông báo nào