Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Nhóm các yếu tố vật lý
  • Nhóm các yếu tố hóa học
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 12: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 49

Nội dung bài giảng:

+ Các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
+ Các yếu tố hóa học ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Chưa có thông báo nào