Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Cacbon
  • Các dạng và tính chất hóa học ( clip có chứa nội dung tham khảo)
  • Ứng dụng (tham khảo)
 • Các hợp chất của Cacbon
  • Cacbon monooxit
  • Cacbondioxit
  • H2CO3 và muối cacbonat
 • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Cacbon và hợp chất

Bài 1. Cacbon và hợp chất

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 6.508

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến cacbon và hợp chất.

Chưa có thông báo nào